Klima se mění: Po nás sucho

20. června 10:00-16:00 Invalidovna v Praze

Sucho nás trápí ?
 
ℹ️ V nejobecnějším slova smyslu dochází k suchu při nedostatku srážek v delším časovém období (v České republice v řádu týdnů až měsíců) a vede k nedostatku vody pro nějakou aktivitu, skupinu lidí nebo životní prostředí. Jeho dopady jsou výsledkem vzájemné souhry přírodního jevu (méně srážek než se očekávalo) a poptávky lidí po dodávce vody. Lidská činnost tak může zhoršit dopady sucha. V České republice působí sucho problémy zejména v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. (Zdroj: intersucho.cz)
 
⏰ My máme pocit, že je „za minutu dvanáct“. A že boj se suchem, provázaný i s tím, jakými klimatickými změnami Země prochází, a s naším přístupem k zemědělské půdě, je další politickou výzvou přesahující jedno volební období.
 
? Proto vás srdečně zveme na naši konference „Klima se mění: Po nás sucho“, která se uskuteční 2️⃣0️⃣. června v Invalidovně v Praze, a která bude rozdělena do částí:
?KLIMA, ?ZEMĚDĚLSTVÍ, ?PŘÍRODA, ?DOBRÁ PRAXE: Udržitelnost a funkční opatření.
Úplný program celé akce najdete na našich stránkách již brzy, registrace je možná zde.

Michaela Matoušková je kromě členky Správní rady Institutu moderní politiky iSTAR také starostkou Řečan nad Labem a členkou předsednictva hnutí STAN. Co vnímá jako základní úkoly pro politický institut? Co vše se skrývá v názvu „iSTAR“? To se dozvíte v následujícím rozhovoru.

 

Co je cílem nově založeného institutu?

Cílem institutu je najít odpovědi na otázky, které trápí naši společnost a jejich vyřešení je nutné pro další směřování politiky státu v několika základních směrech. Dále jde o propojení odborné veřejnosti, politiků a dalších participujících osob na řešení konkrétních témat a nalezení středových liberálních řešení, ke kterým se iSTAR hlásí.

Kterým tématům konkrétně by se podle vašeho názoru měl institut věnovat?

Institut by se měl věnovat všem důležitým tématům, které v danou dobu nejen rezonují laickou i odbornou veřejností jako témata nezodpovězená či problémová, ale měl by se zaměřit i na předvídání možných disparit a problémů v budoucích letech. V současné době jsou to témata reformy školství, klimatické změny, důchodová reforma či daňový systém. V budoucích letech bude vhodné se věnovat např. problematice sociální práce a stárnutí obyvatelstva, problematice zdravotnictví a jeho nejen udržitelnosti, ale především rozvoje, nebo např. výzkumu a vědě v kontextu rozvoje průmyslu a obchodu.

Proč název iSTAR?

Na název se lze dívat z několika úhlů pohledu. Písmeno „i“ vnímám např. jako zkratku slov, např.: „i“nformační tok, ze kterého budou vybrána důležitá témata a nalezena řešení, řešení by měla být „i“nteligentní a ve svém výsledku reagující na potřeby ve společnosti. Od iSTARu očekávám také nalézání „i“novativních řešení. „STAR“ pak je označení jednak zkratky zakládajících Starostů a nezávislých, ale může být také STARtem nových přeměn a řešení. V institutu se musíme také poSTARat o nalézání vhodných témat a součástí všech těchto jednání je i skupina STARostů a dalších osobností, které vedou obce a města a mohou přímo aplikovat do společnosti některá nově nalezená řešení či doporučení.

Jak byste definovala středovou politiku? 

Středovou politiku vnímám jako politiku chytrých a koncepčních řešení. Dle mého názoru není možné na každý ojedinělý případ aplikovat pouze pravicové nebo pouze levicové řešení. Je nutností, aby se při hledání řešení dívalo na problém detailněji, ve všech souvislostech a možných dopadech. Na ten který případ může být vhodnější řešení více levicové, na jiný více pravicové. Pro mne je proto středová politika politikou rozhodnutí, která mají ten nejvhodnější dopad na celou společnost a jsou systémovým řešením, kdy umí zároveň řešit možné skupinové rozdíly.

Jak by podle vás měla Česká republika vypadat za 5 či za 10 let? 

Společnost není rozdělena na dvě skupiny. Lidé dokáží respektovat názorovou různost. Občané umí využívat kritického myšlení a umí rozpoznat informace od desinformací. Lidé mají důvěru v politiku a její představitele, neboť v politice platí morální hodnoty a etika je samozřejmou součástí jak politické scény, tak mezi obyvateli. Lidé vnímají volby jako svou občanskou výhodu, nikoliv povinnost. Každý občan je plně odpovědný za své počiny a svou budoucnost. Na politické scéně je potlačen populismus a extremismus a jsou přijímány zákony se systémovým řešením. Lidé i firmy mají jistotu budoucího vývoje, neboť zákonné normy jsou jasně čitelné, často se neměnící a je zaručena spravedlnost a právní jistoty.

Jaká je pro vás hlavní motivace být v politice? 

Mojí motivací být v politice je pracovat na tom, aby Česká republika za 5 či 10 let byla taková, jak jsem ji nastínila ve své vizi – v předchozím bodu. Nechci na současnou situaci v ČR jen „kafrat“, ale chci se pokusit ji začít měnit tak, aby lidé pochopili, že politika je tu pro jejich potřeby a politici pochopili, že jsou tu pro občany ČR.